Wrzesień 22 2018 11:54:37
Nawigacja
· Strona G?ówna
· Kierownictwo
· Nasz patron
· Rys historyczny
· Profilaktyka
· Artyku?y
· Nabór do PSP
· Turniej wiedzy p.po?.
· Sport
· Przetargi
· Galeria
· Info. o sk?. maj?tku
· Za?wiadczenia
· ZOSP
· Linki
· Szkolenia OSP
· Kontakt
Losowa Fotka
Kana? RSS
Rys historyczny


Historia powstania i dzia?alno??
Ochotniczej Stra?y Po?arnej oraz
Zawodowej Stra?y Po?arnej, Powiatowej Komendy
Stra?y Po?arnych i Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w m. RadomskuOchrona przeciwpo?arowa w m. Radomsku na przestrzeni XIV - XIX wieku

     Radomsko jako osada prawa miejskie otrzyma?o w 1266 r. By?o miastem o w?skich, g?sto zabudowanych drewnianymi domami ulicach. Z tej m.in. przyczyny cz?sto pada?o pastw? p?omieni. Jak podaje Rocznik Miechowski z 1379 r. w tym to w?a?nie roku sp?on??o ca?e miasto wraz z ko?cio?em parafialnym. W 1624 r. Lisowczycy powracaj?cy z wojny 30-letniej rzucili p?on?ce ?agwie na zabudowania przy ul. Krakowskiej powoduj?c po?ar, który nie tylko ogarn?? ul. Krakowsk?, lecz tak?e zabudowania wokó? Rynku, Ko?ció? i budynek Magistratu. Nast?pny po?ar mia? miejsce w 1742 r. na temat którego brak dok?adniejszych informacji. W owym czasie likwidacj? po?arów zajmowa? si? Magistrat i Cechy rzemie?lnicze posiadaj?ce do tego celu bardzo prymitywne ?rodki i sprz?t.
    W tej sytuacji zorganizowanie Stra?y Ogniowej sta?o si? jedn? z pilniejszych potrzeb miasta. W 1881 r. w chwili rozpocz?cia dzia?alno?ci Stra?y Ogniowej stan ochrony przeciwpo?arowej miasta by? ju? nieco lepszy. Stra? w pocz?tkowym okresie dysponowa?a bardzo skromnym sprz?tem, który otrzyma?a od ówczesnego Magistratu Miasta. Sk?ada?y si? na?: 3 sikawki z przyborami, 16 beczek drewnianych dwuko?owych na wod?, 1 beczka drewniana 4-ko?owa do sikawki, 15 drabin, 21 bosaków, 1 pompa ss?co-t?ocz?ca na dwóch ko?ach z r?kawami gumowymi, 90 stóp w??y parcianych, 30 stóp w??y gumowych, 5 mosi??nych "muter" do ??czenia w??y, 20 pasów z toporami, 42 liny, 20 wiader, 2 przyrz?dy do ratowania ludzi tzw. windy, ponad 100 bluz, 50 kasków mosi??nych oraz 100 czapek skórzanych.
Powstanie i dzia?alno?? Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Radomsku

     Ochotnicza Stra? Ogniowa w Radomsku za?o?ona zosta?a w 1881 r. z inicjatywy grona ludzi dobrej woli, wielkich spo?eczników, którzy utworzyli Komitet Organizacyjny w sk?adzie:
Dr Julian Kulski - lekarz,
Kazimierz Soczo?owski - mgr farmacji,
Feliks Fabiani - za?o?yciel i w?a?ciciel 1-ej m?skiej szko?y w Radomsku,
M. Dobrza?ski - zawiadowca rz?dowego magazynu rolnego,
Dawid B. Forster - przedsi?biorca robót kolejowych,
Antoni Jamrozi?ski - s?dzia,
     Oni te?, a g?ównie Dr Kulski i Jamrozi?ski zdo?ali wyjedna? od Gubernatora Piotrkowa Tryb. Kochonowa zezwolenie na zorganizowanie w Radomsku Ochotniczej Stra?y Ogniowej. Wówczas odby?o si? zebranie Komitetu Organizacyjnego z burmistrzem Radomska Rybe i Naczelnikiem Stra?y Ziemskiej, jednocze?nie naczelnikiem policji por. Krotkowem, na którym to zebraniu spisano Akt Otwarcia Stra?y Ogniowej Ochotniczej w Radomsku, datowany 23 pa?dziernika 1881 r. a rozpoczynaj?cy si? od s?ów "Bogu na chwa??, ludziom na po?ytek". Akt spisany i podpisany zosta? na podstawie ustawy zatwierdzonej przez ówczesnego Warszawskiego Jenera?a - Gubernatora.

     W 1884 r. dzi?ki temu, ?e Kasa Miejska zasili?a fundusz Stra?y, zwi?kszono ilo?? narz?dzi ogniowych. Zakupiono m.in. wóz rekwizytowy i du?? beczk? o poj. 1000 l s?u??c? do zasilania sikawek. W 1885 r. stra? posiada?a ju? budynek murowany z sal? gimnastyczn? oraz wie?? drewnian? /wspinalni?/ i plac oparkaniony.

     W 1918 r. na wniosek in?. Stefana Kosteckiego, ówczesnego burmistrza miasta Radomska, Rada Miejska zamówi?a a nast?pnie wr?czy?a Stra?y Sztandar, na którym widnia? napis : "Municypalno?? miasta Radomska swej Stra?y Ogniowej Ochotniczej". Sztandar ten przez wiele lat wykorzystywany by? podczas wszelkich uroczysto?ci narodowych, pa?stwo-wych i wewn?trznych stra?y.

     W 1909 r. podczas zorganizowanej w Cz?stochowie wystawy przemys?owo - rolnej odby? si? równie? pokaz sprawno?ci stra?y ogniowej w obchodzeniu si? narz?dziami przeciwpo?arowymi. Ochotnicza Stra? Ogniowa z Radomska zdoby?a 1-sz? nagrod?. By? to du?y sukces, ale szczytow? form? swego bojowego przygotowania Stra? wykaza?a w 1929 r. na ogólnokrajowych zawodach w Poznaniu, w czasie odbywaj?cego si? jednocze?nie Zjazdu Wszechs?owia?skiego Zwi?zku Stra?y Po?arnych - gdzie zdoby?a 1-sz? nagrod? i tytu? Mistrza Polski.

     W czasie okupacji, tak pod wzgl?dem organizacyjnym, jak i przede wszystkim moralno - patriotycznym Stra? znalaz?a si? w bardzo krytycznych warunkach. Niemcy zmobilizowali j? g?ównie dla swoich potrzeb. Oni te? mianowali komendantów. Obok ochotniczych 3-ch plutonów, których komendantem by? dh Antoni Kierzkowski dzia?a?o tak?e p?atne pogotowie. Dowódc? jego by? dh Knop Stefan, natomiast zast?pc? dh Starostecki Marian. Pogotowie mia?o swój posterunek obserwacyjno - alarmowy na gmachu ?yli?skiego, gdzie czuwa? i pe?ni? specjalny posterunek stra?acki.


     W 1941 r. - Niemcy w drodze przymusu powo?ali spo?ród kupców, rzemie?lników i pozosta?ych mieszka?ców m. Radomska grup? ponad 100-tu ludzi. Wyposa?yli w wiadra, ?opaty i uczynili z nich przymusow? stra?, któr? skoszarowali w ówczesnej wikariatce. By?a ona cz?sto u?ywana do gaszenia po?arów w mie?cie i na przyleg?ym terenie. W czasie tych akcji stra? pracowa?a najcz??ciej w tempie "?ó?wim" celowo opó?niaj?c dzia?ania ratownicze.

     Tu? po wyp?dzeniu okupanta hitlerowskiego z Radomska, tj. po 16 stycznia 1945 r. grupa stra?aków w?ród których wymieni? nale?y druhów: Karczewski Marian , Kulik Wac?aw, Szczyg?owski Piotr i inni organizowa?a dzia?alno?? Ochotniczej Stra?y Po?arnej w nowej rzeczywisto?ci. Stra?ackie Pogotowie (p?atne) istnia?o jeszcze oko?o roku. ?mia?o mo?na powiedzie?, ?e OSP by?a jedn? z pierwszych organizacji zdoln? do podj?cia samodzielnego i zorganizowanego dzia?ania.


Powstanie Zawodowej Stra?y Po?arnej

     W lutym 1950 r. przy Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Radomsku zorganizowana zosta?a Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych. Siedzib? PKSP by? pocz?tkowo budynek Urz?du Miejskiego przy ul. Ko?ciuszki a nast?pnie od 1952 r. pomieszczenia budynku MRN - Ratusz Miejski.

     Obsad? osobow? Komendy stanowi?o 4-ch pracowników ??cznie z Komendantem Powiatowym Stra?y Po?arnych, które to stanowisko zajmowa? ppor. Józef Knapik.

     Jednostk? interwencyjn? do prowadzenia dzia?alno?ci ratowniczo-ga?niczej na terenie powiatu by?o Pogotowie Zawodowe przy OSP w Radomsku, którego obsad? osobow? na pocz?tku stanowi?o 2-ch kierowców i 1 stra?ak na ka?dej zmianie, przy systemie s?u?by 24/24. Pozosta?? nieetatow? obsad? osobow? trzech samochodów ga?niczych stanowili cz?onkowie czynni OSP.

     Zasi?g terytorialny Komendy obejmowa? powiat radomszcza?ski - jeden z najwi?kszych wówczas obszarowo w Polsce. Powierzchnia jego wynosi?a 1 664 km2 a liczba mieszka?ców 123 517 . Powierzchnia miasta Radomska wynosi?a w tym 19,4 km2, gdzie zamieszkiwa?o 18 460 mieszka?ców.

     W tych warunkach rozpoczyna?a prac? Powiatowa Komenda Stra?y Po?arnych maj?ca za zadanie koordynowanie sprawy zwi?zanych z ca?okszta?tem zabezpieczenia p.po?arowego i ochrony p.po?arowej na terenie powiatu radomszcza?skiego.

     Komendantami powiatowymi byli : porucznik po?. Józef Knapik (1950-1961) , kapitan po?. Aleksander Jaczewski (1962-1980), a od 1981-1991r. stanowisko Komendanta Rejonowej Stra?y Po?arnych pe?ni? pp?k. po?. Józef ?wistak.


Pa?stwowa Stra? Po?arna

     W 1991r. - 24 sierpnia powo?ano Pa?stwow? Stra? Po?arn? jako nowoczesn? - zawodow?, umundurowan? i wyposa?on? w specjalistyczny sprz?t ratowniczy - formacj? przeznaczon? do walki z po?arami, kl?skami ?ywio?owymi i innymi miejscowymi zagro?eniami. Obowi?zki Komendanta Rejonowego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej pe?ni? w latach 1992-1997 bryg. Zdzis?aw Cieciura. Od 1998r. na Komendanta Rejonowego PSP zastaje powo?any bryg. Jan Komorowski.

     Z dniem 1 stycznia 1999 r. po wprowadzeniu reformy administracji publicznej kraju PSP rozpocz??o dzia?ania w nowym uk?adzie organizacyjnym. Zosta?a powo?ana do ?ycia Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Radomsku, a jej Komendantem zosta? bryg. Jan Komorowski.

     Decyzj? Komendanta Wojewódzkiego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w ?odzi na Komendanta Powiatowego zosta? powo?any z dniem 02.06.2004 bryg. mgr in?. Zbigniew J?dzrzejczyk.

W dniu 2 lipca 2007r. w stra?nicy Powiatowej Stra?y Po?arnej w Radomsku odby?a si? podwójna uroczysto??: po?egnania starego i powitania nowego komendanta; st. bryg. Zbigniew J?drzejczyk po 30 latach s?u?by odszed? na emerytur? a jego obowi?zki z r?k Komendanta Wojewódzkiego st. bryg. Andrzeja Witkowskiego przej?? - m?. bryg. Marek Jankowski.


BIP
Kalendarz
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Losowa fotografia
Zdarzenia:
01.01.2017 - 31.12.2017
ogółem

1600

pożary

327

miejscowe zagrożenia

1201

alarmy fałszywe

72

Wygenerowano w sekund: 0.03 15,805,654 Unikalnych wizyt