26.05.2018r. - Powiatowe obchody Dnia Stra?aka 2018
Dodane przez webadmin dnia Czerwiec 15 2018 11:53:40
W sobot?, 26 maja w Parku Solidarno?ci w Radomsku odby?y si? powiatowe obchody Dnia Stra?aka 2018. Obchody rozpocz??a polowa msza ?wi?ta, pó?niej nast?pi? uroczysty przegl?d pododdzia?ów,  okoliczno?ciowe wyst?pienia, wr?czenie odznacze? i aktów nadania wy?szych stopni s?u?bowych, a tak?e po?wi?cenie nowego samochodu po?arniczego. ...
Treść rozszerzona
W sobot?, 26 maja w Parku Solidarno?ci w Radomsku odby?y si? powiatowe obchody Dnia Stra?aka 2018. Obchody rozpocz??a polowa msza ?wi?ta, pó?niej nast?pi? uroczysty przegl?d pododdzia?ów, okoliczno?ciowe wyst?pienia, wr?czenie odznacze? i aktów nadania wy?szych stopni s?u?bowych, a tak?e po?wi?cenie nowego samochodu po?arniczego. 

Po oficjalnej cz??ci uroczysto?ci wszystkich uczestników zaproszono na Piknik Stra?acki: pokazy sprz?tu oraz umiej?tno?ci stra?aków, szkolenia z pierwszej pomocy, prelekcje na temat bezpiecze?stwa. Dla najm?odszych przygotowywano tor przeszkód. 

Odznaczenia dla stra?aków: 
„Z?otym Znakiem Zwi?zku OSP RP” odznaczony zosta?: 
- dh. Idzi URBA?SKI 

„Medalem Honorowym im. Boles?awa Chomicza” odznaczeni zostali: 
- dh Stanis?aw SOSKA 
- dh Marian ZABOROWSKI  
- dh Jan  BARTNIK  

Z?otym „ Medalem za zas?ugi dla po?arnictwa” odznaczeni zostali: 
- Wioletta PICHIT    
- asp. sztab. Micha? MAJCHEREK 
- st. ogn. Marcin KOPCIK 
- ogn. Mariusz PALKA 
- dh Tomasz CHOJNACKI 
- dh Wojciech PROSZOWSKI 

Srebrnym „ Medalem za zas?ugi dla po?arnictwa” odznaczeni zostali: 
- Jaros?aw FERENC 
- ogn. Piotr OT?OWSKI 
- m?.ogn. ?ukasz KOCH 

Br?zowym „Medalem za zas?ugi dla po?arnictwa” odznaczeni zostali: 
- st. sekc. Damian SKALIK 
- sekc. Szczepan ?L?ZAK 
- Wioletta ?LIFIRSKA 
- Krystyna LEWI?SKA 
- Jacek PAUL            
- ks. Tomasz  KRAWCZYK 
- Wioletta FISZER 
- Ma?gorzata DZWONEK 

Nominacie na wy?sze stopnie s?u?bowe stra?aków PSP

Rozkazem personalnym z dnia 19.04.2018r. Minister Spraw Wewn?trznych i Administracji nada? wy?szy stopie? s?u?bowy nast?puj?cym stra?akom: 

- stopie? brygadiera 
m?. bryg. Wojciechowi ?akowi 

- stopie? m?odszego brygadiera 
st. kpt. Karolowi Bednarskiemu 

- stopie? starszego kapitana 
kpt. Arturowi Bartosikowi 
kpt. Zbigniewowi Skupi?skiemu 

Powy?sze nominacje wr?czone zosta?y na Wojewódzkich Obchodach DNIA STRA?AKA w ?odzi 19 maja

Rozkazem personalnym z dnia 16.04.2018 r. Komendant G?ówny Pa?stwowej Stra?y Po?arnej nada? wy?szy stopie? s?u?bowy nast?puj?cym stra?akom: 

- stopie? kapitana 
m?. kpt. Markowi Jeziorskiemu 
m?. kpt. Marcinowi Kapu?ci?skiemu 

- stopie? aspiranta sztabowego 
st. asp. Bartoszowi Gajeckiemu 

- stopie? starszego aspiranta 
asp. Arkadiuszowi Bugajczykowi 

Rozkazem personalnym z dnia 24.04.2018 r. ?ódzki Komendant Wojewódzki Pa?stwowej Stra?y Po?arnej nada? wy?sze stopnie s?u?bowe podoficerskie nast?puj?cym stra?akom: 

- starszego ogniomistrza 
ogn. Mariuszowi Dzwonkowskiemu 
ogn. Marcinowi Nowakowi 
ogn. Mariuszowi Palce 
ogn. Dariuszowi Pokorze 
ogn. Janowi ?l?zakowi 

- ogniomistrza 
m?. ogn. Marcinowi Kaczmarkowi 
m?. ogn. ?ukaszowi Kochowi 
m?. ogn. Marcinowi Lewi?skiemu 

- m?odszego ogniomistrza 
st. sekc. Paw?owi Górskiemu 
st. sekc. Grzegorzowi Jadczykowi 
st. sekc. Dariuszowi U?arkiewiczowi 

- starszego sekcyjnego 
sekc. Tomaszowi Cie?lakowi 
sekc. Szymonowi Dzi?borowi 
sekc. Damianowi Kowalczykowi 
sekc. Kamilowi Misterkiewiczowi 
sekc. Damianowi Skalikowi 

[FOTOGALERIA]