Konkurs "Kiedy czujk? zamontujesz, swoje ?ycie uratujesz" rozstrzygni?ty!
Dodane przez arturb2004 dnia Grudzień 11 2017 09:22:52
Konkurs z UM
W pi?tek, 8 grudnia 2017 roku, odby?o si? uroczyste wr?czenie nagród dla laureatów konkursu "Kiedy czujk? zamontujesz, swoje ?ycie uratujesz", organizowanego przez Miasto Radomsko oraz Komend? Powiatow? PSP w Radomsku.

Treść rozszerzona

Konkurs skierowany by? do dzieci z radomszcza?skich szkó?, w tym do wychowanków specjalnych o?rodków szkolno-wychowawczych, ?wietlic terapeutycznych oraz oddzia?ów integracyjnych.

Spo?ród zg?oszonych do konkursu prac komisja konkursowa wy?oni?a laureatów oraz przyzna?a wyró?nienia.

Kategoria I – uczniowie do 10 roku ?ycia: 
I miejsce – Laura ?cis?owska
II miejsce – Dawid Fiszer
III miejsce – Wiktor Dawid

Wyró?nienia:
- Amelia Ciupi?ska
- Olga Jachimczak
- Judyta Jagusztyn
- Kacper Ka?u?a
- Agata Matyja
- Julia Mielczarek
- Milena Mrozi?ska 
- Marta Szafran
- Monika Tomala
- Lena Zbroja

Kategoria II – uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którzy nie uko?czyli 11. roku ?ycia: 
I miejsce – Aleksandra Biedka
II miejsce – praca grupowa uczniów Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku (klasy I/III L/III Z)

Wyró?nienie: 
- praca grupowa uczniów Specjalnego O?rodka Szkolno-Wychowawczego w Radomsku (klasy I/II Z).

Nagrody oraz dyplomy wr?czy? laureatom Prezydent Miasta Radomska Jaros?aw Ferenc oraz Zast?pca Komendanta Powiatowego Pa?stwowej Stra?y Po?arnej m?. bryg. mgr in?. Andrzej Kuna. Dla wszystkich uczestników przygotowano s?odk? niespodziank?.
Na zako?czenie spotkania dzieci w asy?cie stra?aków zwiedzi?y Komend? Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej oraz mia?y mo?liwo?? zapoznania si? ze sprz?tem oraz wozami bojowymi.

Zdj?cia z wr?czenia nagród mo?na obejrze? tutaj.