2017.07.14 ?wiczenia mi?dzypowiatowe RADOMSKO 2017
Dodane przez arturb2004 dnia Lipiec 17 2017 13:15:47
RADOMSKO 2017
W dniu 14 lipca br na terenie kompleksu le?nego  w Jankowicach, odby?y si? ?wiczenia mi?dzypowiatowe z zakresu walki z po?arami i ratownictwa medycznego pod kryptonimem „RADOMSKO 2017”.

Treść rozszerzona
W dzia?aniach udzia? wzi??y si?y i ?rodki krajowego systemu ratowniczo-ga?niczego z powiatu radomszcza?skiego oraz paj?cza?skiego, przedstawiciele Lasów Pa?stwowych oraz, aplikacyjne, si?y Policji i Pa?stwowego Ratownictwa Medycznego.
G?ównym celem ?wicze? by?o sprawdzenie mo?liwo?ci taktycznych podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga?niczego podczas po?aru lasu i prowadzenia dzia?a? z zakresu ratownictwa medycznego oraz cele pobocze, tj. doskonalenie wspó?dzia?ania i wzajemnej integracji si? i ?rodków s?u?b ratowniczych, rozpoznanie wyst?puj?cych zagro?e?, dojazdów po?arowych, zaopatrzenia wodnego oraz doskonalenie procedur alarmowania.

Scenariusz ?wicze? przewidywa? po?ar lasu na obszarze ok. 8 ha, podczas gaszenia którego poszkodowanych zosta?o dwóch stra?aków. 

Zaopatrzenie wodne akcji ga?niczej realizowane by?o poprzez przet?aczanie wody ze stanowiska wodnego na rzece Warcie i przepompowywanie wody z sieci wodoci?gowej.

Kieruj?cym Dzia?aniami Ratowniczymi podczas ?wicze? by? st.kpt. Marek St?pie? – zast?pca dowódcy JRG w Radomsku. Udzia? w ?wiczeniach bra?o osiem zast?pów stra?y z powiatu radomszcza?skiego i jeden z powiatu paj?cza?skiego.

Nadzór i ocen? prowadzonych dzia?a? sprawowali oficerowie z Komendy Wojewódzkiej PSP w ?odzi.

Zdj?cia z ?wicze? mo?na obejrze? tutaj.