Wrzesień 22 2018 10:49:56
Nawigacja
· Strona G?ówna
· Kierownictwo
· Nasz patron
· Rys historyczny
· Profilaktyka
· Artyku?y
· Nabór do PSP
· Turniej wiedzy p.po?.
· Sport
· Przetargi
· Galeria
· Info. o sk?. maj?tku
· Za?wiadczenia
· ZOSP
· Linki
· Szkolenia OSP
· Kontakt
Losowa Fotka
Kana? RSS
21.05.2008r.- Powiatowe Obchody Dnia Stra?aka
W dniu 21 maja 2008r. w Komendzie Powiatowej PSP w Radomsku odb?d? si? "Powiatowe Obchody Dnia Stra?aka."

Program uroczysto?ci:
1. Zbiórka Jednostki i Pocztów Sztandarowych – godz. 10 30
( Komenda Powiatowa PSP w Radomsku, ul. ?eromskiego 19 )
2. Rozpocz?cie uroczysto?ci – godz. 11 00
- hymn pa?stwowy i podniesienie flagi na maszt
- powitanie zaproszonych go?ci
- wr?czenie odznacze? i wyró?nie?
- awanse na wy?sze stopnie s?u?bowe
- przemówienia okoliczno?ciowe
3. Defilada pododdzia?ów z udzia?em pocztów sztandarowych
4. Zako?czenie uroczysto?ci
04.05.2008r. - Dzie? Stra?aka 2008
Z okazji "DNIA STRA?AKA" - Komendant Powiatowy PSP w Radomsku m?. bryg. Marek JANKOWSKI ?yczy wszystkim Stra?akom pomy?lno?ci w ?yciu zawodowym i prywatnym, du?o zdrowia dla Was i Waszych rodzin. Aby nasze ?wi?to odbywa?o si? w spokoju i rado?ci.
30.04.2008r. - Przekazanie obowi?zków Zast?pcy Komendanta Powiatowego PSP
Z dniem 30 kwietnia 2008r. na zaopatrzenie emerytalne odszed? ze s?u?by Zast?pca Komendanta Powiatowego PSP w Radomsku - m?. bryg. Wojciech ?LASKI. Decyzj? Komendanta Wojewódzkiego PSP w ?odzi st. bryg. Andrzeja WITKOWSKIEGO na stanowisko Zast?pcy Komendanta Powiatowego PSP zosta? powo?any - st. kpt. mgr in?. Przemys?aw ZIELI?SKI, pe?ni?cy dotychczas funkcj? Zast?pcy Dowódcy JRG.
29.02.2008 r. - OG?OSZENIE O NABORZE
Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Radomsku
97-500 Radomsko, ul. ?eromskiego 19
og?asza nabór do s?u?by w Pa?stwowej Stra?y Po?arnej
na stanowisko sta?ysta w Jednostce Ratowniczo – Ga?niczej Komendy

Test sprawno?ci fizycznej na w/w stanowisko odb?dzie si? 7 maja 2008r. o godz. 9.00 w siedzibie komendy.

Nabór do s?u?by w Komendzie Powiatowej PSP w Radomsku odbywa? si? b?dzie w nast?puj?cych etapach:
11.12.2007r. - Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po?arniczej
Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Radomsku informuje, ?e w okresie do 20 marca 2008r. nale?y zorganizowa? i przeprowadzi? eliminacje szczebla gminnego (miejskiego) Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej  wg obowi?zuj?cego regulaminu.
BIP
Kalendarz
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Losowa fotografia
Zdarzenia:
01.01.2017 - 31.12.2017
ogółem

1600

pożary

327

miejscowe zagrożenia

1201

alarmy fałszywe

72

Wygenerowano w sekund: 0.02 15,805,558 Unikalnych wizyt