Wrzesień 22 2018 11:13:51
Nawigacja
· Strona G?ówna
· Kierownictwo
· Nasz patron
· Rys historyczny
· Profilaktyka
· Artyku?y
· Nabór do PSP
· Turniej wiedzy p.po?.
· Sport
· Przetargi
· Galeria
· Info. o sk?. maj?tku
· Za?wiadczenia
· ZOSP
· Linki
· Szkolenia OSP
· Kontakt
Losowa Fotka
Kana? RSS
Lista kandydatów
Lista kandydatów spe?niaj?cych wymogi formalne naboru na stanowisko

Starszy inspektor ds. kwatermistrzowsko – technicznych w Wydziale Kwatermistrzowsko – Technicznych w Komendzie Powiatowej PSP w Radomsku


 

Og?oszenie o wolnym stanowisku pracy w KP PSP Radomsko
Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Radomsku
Komendant Powiatowy PSP poszukuje kandydatów na stanowisko
Starszy inspektor ds. kwatermistrzowsko - technicznych w Wydziale Kwatermistrzowsko - Technicznym.
Liczba wymiaru etatu: 1.
 
21.10.2008r. - Szkolenie z udzia?em Z-cy KG PSP nadbryg. Januszem Skulichem
Images: pict1.jpgZgodnie z planem szkolenia z zakresu zarz?dzania kryzysowego na 2008r.  w dniu 21 pa?dziernika 2008r. w Urzedzie Miasta odby? si? wyk?ad pt. "Prowadzenie akcji ratowniczej oraz wnioski wynikaj?ce z akcji w miesi?cu styczniu 2006r. podczas zawalenia si? hali Mi?dzynarodowych Targów Katowickich. Wspó?dzia?anie s?u?b specjalnych w zakresie wyst?pienia katastrof, huraganów, tr?b powietrznych oraz innych zdarze?". Szkolenie to przeprowadzi? nadbryg. Janusz Skulich, który kierowa? dzia?aniami ratowniczymi podczas zawalenia si? hali MTK.
W w/w szkoleniu udzia? brali mi?dzy innymi stra?acy Komendy Powiatowej PSP w Radomsku oraz druhowie OSP z terenu naszego powiatu.
Uroczysto?? uhonorowania stra?aków bior?cych udzia? w likwidacji nawa?nicy - Gorzkowice

news: a1.jpgW dniu 2 pa?dziernika 2008r. o godz. 1000 w Szkole Podstawowej w Gorzkowicach odby?a si? uroczysto?? uhonorowania strazaków PSP i OSP, funkcjonariuszy Policji i ?o?nierzy 25 Brygady Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa Mazowieckiego, bior?cych udzia? w likwidacji skutków nawa?nicy, jaka przesz?a przez teren województwa ?ódzkiego w dniach 15-16 sierpnia 2008r.
Przyby?ych na spotanie go?ci przywita? st. bryg. Andrzej Witkowski - ?odzki Komendant Wojewódzki PSP w ?odzi.
Podzi?kowania dla wszystkich zaanga?owanych w pomoc poszkodowanym z?o?yli:
- Pani El?bieta Radziszewska - Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
- Pe?nomocnik Rz?du ds. Równego Traktowania,
- Pan Zbigniew Sosnowski - Podsekretarz Stanu w MSWiA,
- nadbrygadier Marek Kowalski - Zast?pca Komendanta G?ównego PSP,
- Pani Jolanta Che?mi?ska - Wojewoda ?ódzki,
- Pan Marek Mazur - Przewodnicz?cy Sejmiku Województwa ?ódzkiego,
- Pan Witold St?pie? - Cz?onek Zarz?du Województwa ?ódzkiego,
- druh Jan Ry? - Prezes Zarz?du Oddzia?u Wojewódzkiego ZOSP RP w ?odzi,
- st. bryg. Andrzej Witkowski - ?ódzki Komendant Wojewódzki PSP w ?odzi wraz ze swoimi Zast?pcami: m?. bryg. Paw?em St?pniem i m?. bryg. Mariuszem Koniecznym.
W?ród zaproszonych go?ci by?i równie? min. : m?. byg. Marek Jankowski - Komendant Powiatowy PSP w Radomsku, Prezes Zarz?du Oddzia?u Powiatowego ZOSP RP w Radomsku - druh Marian D?bski, Prezesi OSP z terenu powiatu radomszcza?skiego oraz przedstawiciele w?adz samorz?dowych i inni.
Podczas uroczysto?ci zaprezentowano film obrazuj?cy skal? zniszcze? w miejscowo?ciach dotkni?tych kataklizmem.

Kurs pierwszej pomocy medycznej dla ratowników KSRG - wrzese? 2008r.
Images: pic1.jpgW dniu 28 wrze?nia 2008r. w Komendzie Powiatowej PSP w Radomsku zosta? zako?czony kurs pierwszej pomocy medycznej dla ratowników Krajowego Systemu Ratowniczo-Ga?niczego. Odbywa? si? on w dniach: 6,7,13,14,20,21,27,28 wrze?nia 2008r. w siedzibie tut. Komendy.Na kurs zg?oszono 31 stra?aków OSP z nast?puj?cych jednostek: OSP Radziechowice II, OSP Kamie?sk, OSP Lgota Wielka, OSP Folwarki, OSP Bogwidzowy, OSP Stobiecko Miejskie, OSP Sucha Wie?, OSP Wielgom?yny, OSP Gidle.

Kurs z wynikiem pozytywnym uko?czy?o 25 stra?aków.

BIP
Kalendarz
Po Wt śr Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Losowa fotografia
Zdarzenia:
01.01.2017 - 31.12.2017
ogółem

1600

pożary

327

miejscowe zagrożenia

1201

alarmy fałszywe

72

Wygenerowano w sekund: 0.03 15,805,603 Unikalnych wizyt