Wrzesień 22 2018 10:59:06
Nawigacja
· Strona G?ówna
· Kierownictwo
· Nasz patron
· Rys historyczny
· Profilaktyka
· Artyku?y
· Nabór do PSP
· Turniej wiedzy p.po?.
· Sport
· Przetargi
· Galeria
· Info. o sk?. maj?tku
· Za?wiadczenia
· ZOSP
· Linki
· Szkolenia OSP
· Kontakt
Losowa Fotka
Kana? RSS
11.01.2009r. - XVII Fina? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy
Otwórz albumW niedziel? 11 stycznia 2009r. stra?acy Komendy Powiatowej PSP w Radomsku uczestniczyli w XVII Finale WO?P. W ramach swojego udzia?u stra?acy zaprezentowali pokaz sprz?tu ratownictwa techniczno-drogowego, z wykorzystaniem elementów ratownictwa medycznego. Sporym zainteresowaniem cieszy? si? równie? pokaz gaszenia po?aru samochodu osobowego; do gaszenia którego u?yto piany jako ?rodka ga?niczego.
Radomszczanie uczestnicz?cy w imprezie mogli posili? si? ciep?ym posi?kiem, wydawanym przez harcerzy prosto z kuchni polowej oraz hebat? wydawan? w namiocie pneumatycznym.
04.01.2009r. - Wybuch gazu w kamienicy przy ul. Przedborskiej
 Wybuch gazu w radomszcza?skiej kamienicy 

Oko?o godziny 5.15 dosz?o do wybuchu gazu w kamienicy przy ulicy Przedborskiej w Radomsku. Po przyje?dzie na miejsce jednostek stra?y po?arnej z Radomska i podj?ciu dzia?a? ewakuacyjnych dosz?o do drugiego wybuchu, w wyniku którego obra?e? i poparze? dozna?o sze?? osób, w tym trzech stra?aków z Jednostki Ratowniczo-Ga?niczej.
Drugi wybuch nie tylko spowodowa? obra?enia ale równie? przyczyni? si? do powstania po?aru i powa?nego zniszczenia budynku.
Dwóch poszkodowanych stra?aków po udzieleniu pomocy w szpitalu zosta?o zwolnionych do domu. Jeden z ratowników przebywa na obserwacji w szpitalu, stan poszkodowanego nie stwarza zagro?enia dla jego zdrowia.  W budynku znajdowa?o si? 5 lokali i zamieszkiwa?o 14 osób. Do szpitala przewieziono dwie kobiety i m??czyzn? zamieszkuj?cych w budynku. W dzia?aniach bra?o udzia? 9 jednostek stra?y po?arnej oraz inne s?u?by /pogotowie ratunkowe, energetyczne, gazowe, policja. Po dokonaniu ogl?dzin stwierdzono, ?e budynek nie nadaje si? do dalszego u?ytkowania.Przyczyna tragedii jest w toku ustalania. 
?yczenia ?wi?teczne
Drodzy Stra?acy, Druhowie, Pracownicy Cywilni
oraz Przyjaciele Naszej s?u?by!
 

?ycz? Wam i Waszym Rodzinom, ?eby nigdy przy ?wi?tecznym stole
nie
zabrak?o Wam ?wiat?a i ciep?a

rodzinnej atmosfery, a Nowy Rok przyniós? ze sob?
szcz??cie i pomy?lno??.


                                                               Komendant Powiatowy PSP w Radomsku
                                                               m?. bryg. Marek JANKOWSKI
Wyniki naboru na stanowisko Starszy Inspektor
Po przeprowadzonej rozmowie kwalifikacyjnej oraz sprawdzianie kompetencji w dniu
22 grudnia 2008r. na stanowisko Starszy Inspektor w Wydziale Kwatermistrzowsko -  Technicznym Komendy Powiatowej PSP w Radomsku zosta? wybrany Pan Robert MATYJASZCZYK zam. Radomsko.
Kandydat na w.w stanowisko spe?nia wymogi formalne i kryteria naboru. Jego predyspozycje i umiej?tno?ci oraz posiadana wiedza (potwierdzona najwi?ksz? ??czn? ilo?ci? punktów) gwarantuje prawid?owe wykonywanie powierzonych obowi?zków.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego etapu naboru
W dniu 15 grudnia 2008r. Komisja rekrutacyjna powo?ana Rozkazem Komendanta Powiatowego PSP w Radomsku - po weryfikacji z?o?onych przez kandydatów/tki dokumentów zakwalifikowa?a do dalszego etapu naboru nast?puj?ce osoby:

1. Jaros?aw G?SIOROWSKI zam. Radomsko
2. Robert MATYJASZCZYK zam. Radomsko
3. ?ukasz MUCHA zam. W?glin.

Zakwalifikowane osoby zdaniem komisji maj? najbardziej przydatne kwalifikacje zawodowe do pracy na przedmiotowym stanowisku.
W dniu 22 grudnia 2008r. (poniedzia?ek) o godz. 1000 w siedzibie Komendy odb?dzie si? sprawdzenie kompetencji kandydatów oraz rozmowa kwalifikacyjna.
BIP
Kalendarz
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
Losowa fotografia
Zdarzenia:
01.01.2017 - 31.12.2017
ogółem

1600

pożary

327

miejscowe zagrożenia

1201

alarmy fałszywe

72

Wygenerowano w sekund: 0.02 15,805,575 Unikalnych wizyt