Wrzesień 22 2018 11:37:55
Nawigacja
· Strona G?ówna
· Kierownictwo
· Nasz patron
· Rys historyczny
· Profilaktyka
· Artyku?y
· Nabór do PSP
· Turniej wiedzy p.po?.
· Sport
· Przetargi
· Galeria
· Info. o sk?. maj?tku
· Za?wiadczenia
· ZOSP
· Linki
· Szkolenia OSP
· Kontakt
Losowa Fotka
Kana? RSS
Eliminacje Wojewódzkie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej

W dniu 17 kwietnia br. w miejscowo?ci Pi?tek, który jest geometrycznym ?rodkiem Polski, odby? si? XXXII fina? wojewódzki Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej „M?odzie? Zapobiega Po?arom”. Uczestnikami etapu wojewódzkiego byli laureaci z turniejów na szczeblu powiatowym. Powiat radomszcza?ski reprezentowali:

- Kamil Morawiec  (ZS-G Kodr?b) – w grupie szkó? podstawowych
- Marcin ?cis?owski (ZS-G Dziepó??) – w grupie szkó? gimnazjalnych
- Bart?omiej Ciszewski (II LO) – w grupie szkó? ponadgimnazjalnych 

Eliminacje wojewódzkie zosta?y przeprowadzone w dwóch etapach. W pierwszym z nich uczestnicy konkursu rozwi?zywali test, w wyniku którego Marcin ?cis?owski oraz Bart?omiej Ciszewski zakwalifikowali si? do cz??ci ustnej turnieju (Kamil Morawiec uzyska? 23 pkt z testu – zabrak?o jedynie 3 punktów do zakwalifikowania do cz??ci ustnej!).Marcin ?cis?owski oraz Bart?omiej Ciszewski ostatecznie zaj?li III miejsca w swych grupach.

?wiczenia w INDESIT
 W dniach 17,18,19 lutego 2009r. w ramach doskonalenia zawodowego odby?y si? ?wiczenia obiektowe w Zak?adzie Produkcyjnym firmy INDESIT w Radomsku przy ul. Merloniego 4.
Tematem ?wicze? by?o prowadzenie dzia?a? ratowniczo-ga?niczych w budynkach produkcyjno – magazynowych z cz??ci? administracyjno – biurow?, obiektach  o du?ych kubaturach, a tak?e zapoznanie si? z charakterystyk? zak?adu, zagro?eniami mog?cymi wyst?pi? na terenie obiektu jak równie? sprawdzenie mo?liwo?ci dojazdu do obiektu pojazdami po?arniczymi oraz sprawdzenie sprawno?ci hydrantów zewn?trznych.
Celem ?wicze? by?o sprawdzenie przygotowania zak?adu w zakresie warunków i mo?liwo?ci prowadzenia dzia?a? ratowniczo-ga?niczych przez jednostki ochrony przeciwpo?arowej.
W ?wiczeniach bra?y udzia? zast?py Jednostki Ratowniczo - Ga?niczej tut. Komendy a tak?e Jednostki OSP Kamie?sk i OSP Stobiecko Miejskie wchodz?ce w sk?ad Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga?niczego.
5.02.2009r. - Narada Roczna po??czona z uroczysto?ci? przekazania samochodów po?arniczych.
PICT0023.JPGW dniu 5 lutego 2009 roku  odby?a si? Narada Roczna podsumowuj?ca rok 2008, oraz uroczyste przekazanie dwóch samochodów po?arniczych: ratowniczo-ga?niczego „Scania P340” i operacyjno-rozpoznawczego „Toyota Hilux”. Samochody uda?o si? kupi? dzi?ki wsparciu samorz?du powiatowego, samorz?dów miejskich i gminnych, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ?rodowiska i Gospodarki Wodnej  w ?odzi, Regionalnej Dyrekcji Lasów Pa?stwowych w ?odzi i Nadle?nictw, Komendzie Wojewódzkiej PSP w ?odzi, oraz zak?adom pracy z Radomska. Swoimi osobami uroczysto?? zaszczycili m.in. pos?owie na sejm RP, wicewojewoda ?ódzki Krystyna Ozga, ?ódzki Komendant Wojewódzki st. bryg. Andrzej Witkowski , starosta radomszcza?ski Mieczys?aw Zyskowski, wicestarosta Jerzy Kaczmarek, prezydent miasta Radomska Anna Milczanowska, burmistrz Kamie?ska  Grzegorz Turlejski, burmistrz Przedborza Mi?osz  Naczy?ski, oraz wójtowie gmin powiatu radomszcza?skiego. Po?wi?cenia samochodów dokona? kapelan stra?aków ks. S?awomir Galasi?ski.

Przepraszamy, i? z powodu awarii serwera informacja powy?sza nie mog?a by? wcze?niej zamieszczona na naszej stronie internetowej.
20,21,22.01.2009r. - ?wiczenia "BIEDRONKA"
1.jpgW dniach 20,21,22 stycznia 2009r. w ramach doskonalenia zawodowego odby?y si? ?wiczenia obiektowe w Dyskoncie Spo?ywczym "BIEDRONKA" w Radomsku przy ul. Przedborskiej 47.
Tematem ?wicze? by?o prowadzenie dzia?a? ratowniczo-ga?niczych podczas po?aru w budynkach u?yteczno?ci publicznej o du?ych kubaturach, typowych marketów handlowych a tak?e zapoznanie si? z charakterystyk? zak?adu i zagro?eniami mog?cymi wyst?pi? na terenie zak?adu.
Celem ?wicze? by?o sprawdzenie przygotowania zak?adu w zakresie warunków i mo?liwo?ci prowadzenia dzia?a? ratowniczo-ga?niczych przez jednostki ochrony przeciwpo?arowej.
W ?wiczeniach bra?y udzia? zast?py Jednostki Ratowniczo - Ga?niczej tut. Komendy a tak?e Jednostka OSP Strza?ków (gm. Radomsko) wchodz?ca w sk?ad Krajowego Systemu Ratowniczo - Ga?niczego.
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Po?arniczej

Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Radomsku informuje, ?e w okresie do 12 marca 2009r. nale?y zorganizowa? i przeprowadzi? eliminacje szczebla gminnego (miejskiego) Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Po?arniczej  wg obowi?zuj?cego regulaminu.
Komenda Powiatowa PSP w Radomsku zapewnia testy dla uczestników eliminacji, jak równie? zestawy pyta? ustnych. W eliminacjach szczebla gminnego (miejskiego) b?dzie uczestniczy? przedstawiciel tutejszej Komendy. Terminy eliminacji w poszczególnych gminach nale?y zg?asza? do tutejszej placówki - pokój nr 2. Szczegó?owych informacji udziela: kpt. Mariusz Wojcieszko oraz asp. Artur Bartosik, tel. 044 685-94-20 lub 044 685-94-22.
Ponadto informujemy, ?e eliminacje powiatowe OTWP odb?d? si? w siedzibie tutejszej Komendy dnia 19 marca 2009r. (czwartek) o godz. 900.

BIP
Kalendarz
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Losowa fotografia
Zdarzenia:
01.01.2017 - 31.12.2017
ogółem

1600

pożary

327

miejscowe zagrożenia

1201

alarmy fałszywe

72

Wygenerowano w sekund: 0.02 15,805,630 Unikalnych wizyt