Wrzesień 22 2018 11:33:42
Nawigacja
· Strona G?ówna
· Kierownictwo
· Nasz patron
· Rys historyczny
· Profilaktyka
· Artyku?y
· Nabór do PSP
· Turniej wiedzy p.po?.
· Sport
· Przetargi
· Galeria
· Info. o sk?. maj?tku
· Za?wiadczenia
· ZOSP
· Linki
· Szkolenia OSP
· Kontakt
Losowa Fotka
Kana? RSS
OG?OSZENIE O NABORZE
OG?OSZENIE O NABORZE
w celu zast?pstwa nieobecnego cz?onka korpusu s?u?by cywilnej

Komenda Powiatowa Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Radomsku

Komendant Powiatowy Pa?stwowej Stra?y Po?arnej

Poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista (umowa na zast?pstwo)

na Samodzielnym Stanowisku Pracy

ds. organizacji i archiwizacji

Wymiar etatu: 1

Miejsce wykonywania pracy : Radomsko

szczegó?y og?oszenia

Bezpiecze?stwo podczas burzy
W zwi?zku z coraz cz?sciej wyst?puj?cymi burzami na naszym terenie, przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek, których nale?y przestrzega?, aby zminimalizowa? zagro?enie:

PRZED BURZ?:
1. Zamknij w mieszkaniu dok?adnie okna i drzwi.
2. Wyjmij z kontaktów wtyczki wszystkich urz?dze? RTV i AGD w domu (telewizor, lodówka, pralka itp...)
3. Wy??cz komputer i od??cz go od sieci.
4. B?d? przygotowany na awari? zasilania w energi? elektryczn? - przygotuj latark? b?d? ?wiece.
5. Sprawd? czy masz w apteczce ?rodki opatrunkowe.
6. Uprz?tnij z balkonu, ogrodu, obej?cia wszelkie przedmioty, które mog?yby stanowi? zagro?enie w przypadku porwania ich przez wiatr.
7. Pozamykaj zwierz?ta oraz zabezpiecz pomieszczenia, w których si? znajduj?.

W TRAKCIE BURZY:
1. Zosta? w domu i nie wychod? na zewn?trz, chyba ?e jest to naprawd? konieczne.
2. Unikaj przebywania w pobli?y pojedynczych drzew, masztów, s?upów i linii elektrycznych.
3. Je?eli jeste? w trakcie podró?y, zatrzymaj si? w bezpiecznym miejscu i zosta? w samochodzie.
4. Unikaj korzystania z telefonów - zarówno stacjonarnych jak i komórkowych.
Zawody sportowo-po?arnicze OSP - czerwiec 2009
Zawody OSP - Radomsko, 20.06.2009r. W dniu 20.06.2009r. na boisku przy hali sportowej Zespo?u Szkolno - Gimnazjalnego nr 4 w Radomsku przy ul. ?w. Jadwigi Królowej odby?y si? zawody sportowo-po?arnicze jednostek OSP z terenu miasta Radomska.
W zawodach wzi??y udzia? trzy dru?yny: OSP KSRG Stobiecko
Miejskie, OSP Sucha wie?, OSP Bogwidzowy. Po rywalizacji w dwóch konkurencjach - w ?wiczeniu bojowym oraz w sztafecie po?arniczej 7x50m z przeszkodami, zwyci??y?a dru?yna OSP Bogwidzowy (135,9 pkt), drugie miejsce przypad?o OSP KSRG Stobiecko Miejskie (139,0 pkt), a trzecie - OSP Sucha Wie? (172,3 pkt).

Tydzie? wcze?niej, w dniu 14 czerwca br. w m. Babczów odby?y si? zawody sportowo - po?arnicze jednostek Ochotniczych Stra?y Po?arnej z terenu gminy Kobiele Wielkie. W zawodach startowa?o ??cznie siedem jednostek OSP: Kobiele Wielkie, Przybyszów, Orzechów, Biestrzyków, Zr?biec, Wola Ro?kowa oraz Babczów.

W klasyfikacji generalnej 1. miejsce zaj??a jednostka OSP Przybyszów (132,3 pkt), 2. OSP KSRG Kobiele Wielkie (135,7 pkt), 3. OSP Orzechów (148,7 pkt). 

Zwyci?zcy zawodów z poszczególnych gmin wystartuj? na zawodach szczebla powiatowego, które odb?d? si? we wrze?niu br.

19-21.05.2009 - ?wiczenia JRG w DPS Radziechowice Pierwsze

        
W dniach 19-21 maja 2009r. Jednostka Ratowniczo - Ga?nicza KP PSP w Radomsku bra?a udzia? w ?wiczeniach na obiekcie Domu Pomocy Spo?ecznej w Radziechowicach Pierwszych, gm. ?adzice.

      ?wiczenia mia?y na celu zaznajomienie stra?aków z obiektem Domu Pomocy Spo?ecznej pod k?tem taktycznym na wypadek ewentualnych dzia?a? ratowniczo - ga?niczych. Na ?wiczenia sk?ada?a si? cz??? teoretyczna, któr? stanowi? obchód po obiekcie (zapoznanie z obiektem), oraz cz??? praktyczna polegaj?ca na próbnej ewakuacji pensjonariuszy obiektu oraz rozwini?cie bojowe.
     ?wiczenia te to równie? program wspó?pracy PSP z OSP, przez co w zaj?ciach bra?y udzia? jednostki OSP KSR-G z Radziechowic, Lgoty Wielkiej, Stobiecka Miejskiego. Dom Pomocy Spo?ecznej zosta? wybrany na tego typu ?wiczenia ze wzgl?du na specyfik? tego typu obiektów, mog?cych wyst?pi?  problemów z prowadzeniem dzia?a?, zwi?zanych w szczególno?ci z osobami zamieszkuj?cymi, tj. osoby starsze, osoby z chorob? Alzheimera, osoby schorowane poruszaj?ce si? na wózkach i trwale le??ce na ?ó?kach.

16.05.2009r - Powiatowe obchody "Dnia Stra?aka 2009"


W dniu 16 maja 2009r. w Dobryszycach odby?y si? Powiatowe Obchody Dnia Stra?aka 2009 po??czone z Jubileuszem 90-lecia Jednostki OSP w Dobryszycach. Uroczysto?? t? u?wietni?o swoj? obecno?ci? grono dostojnych go?ci, m.in. Pos?owie na Sejm RP, przedstawiciele w?adz wojewódzkich, powiatowych oraz gminnych, Poczty Sztandarowe z terenu powiatu radomszcza?skiego, orkiestra d?ta z OSP Gidle, media oraz inni zaproszeni.

 





 Obchody rozpocz??y si? uroczyst? Msz? ?wi?t?, celebrowan? przez Kapelana Stra?aków pow. radomszcza?skiego – ks. S?awomira Galasi?skiego.  Nast?pnie, po przemarszu pododdzia?ów na sal? gimnastyczn? przy PSP i PG w Dobryszycach, nast?pi?o powitanie zaproszonych go?ci przez Komendanta Powiatowego PSP w Radomsku – bryg. Marka JANKOWSKIEGO oraz Wójta Gminy Dobryszyce – Jana PAWLIKOWSKIEGO.

Po przywitaniu go?ci nast?pi?o odczytanie referatu okoliczno?ciowego z okazji Jubileuszu 90-lecia Jednostki OSP w Dobryszycach przez Prezesa OSP Dobryszyce – dh Henryka WALE?CZYKA.

BIP
Kalendarz
Po Wt ¶r Cz Pi So Ni
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
             
Losowa fotografia
Zdarzenia:
01.01.2017 - 31.12.2017
ogółem

1600

pożary

327

miejscowe zagrożenia

1201

alarmy fałszywe

72

Wygenerowano w sekund: 0.02 15,805,623 Unikalnych wizyt